Regulamin TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

 

www.tqmtc.pl / tqmtc.com / www.tqmtc-sklep.pl


1. Postanowienia ogólne

a)    Regulamin określa warunki sprzedaży przez TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 00-682    

       Warszawa, ul. Hoża 86/410 . Sklep prowadzi sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem

       sklepu internetowego.

b)    Umowa zawierana jest na odległość pomiędzy składającym zamówienie - Klientem, a sprzedającym – TQM

       Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

c)     Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

        prawnej.

d)    Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta

        z regulaminem oraz jego akceptacją.

e)    W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
2. Przedmiot działalności

a)    Przedmiotem działalności sklepu internetowego TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. jest

       sprzedaż dostępu do usług i produktów w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.

b)    Produkt (w formie elektronicznej) lub dostęp do usługi (w formie kuponu / kodu) dostarczane są     Klientowi za

       pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 24h od chwili zaksięgowania wpłaty. TQM Training &

       Consulting Polska Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian programu oraz terminu

       szkolenia.

c)     Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu lub produkt ukazany na stronie, niezbędne materiały

        szkoleniowe oraz inne usługi / produkty wymienione w opisie usługi lub produktu w zależności od dostępności.

        W przypadku certyfikatów wydawane są w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia lub w przypadku

        innych ustaleń klientem w czasie/terminie uzgodnionym.

 
3. Zakupy

a)    Zapłatę za produkt uiścić należy na podany rachunek bankowy TQM Training & Consulting    

       Polska Sp. z o.o. postępując zgodnie z zaleceniami przesłanymi poprzez pocztę elektroniczną.

b)    Zapłatę za usługę dostępu do szkolenia należy dokonać w ciągu 21 dni roboczych od dnia  

       zakupu nie później jednak niż na 7 dni przed planowaną datą jego odbycia. Zapłata jest warunkiem koniecznym

       dla finalizacji transakcji.

c)     W przypadku odwołania szkolenia otwartego czy zamkniętego przez organizatora (TQM TRAINING & CONSULTING

       POLSKA SP. Z O.O.)  z  przyczyn losowych, dokonana wpłata w całości zwrócona zostanie Klientowi, na wskazane

       przez niego konto bankowe (w terminie do 30 dni).

d)    W przypadku odwołania szkolenie otwartego przez zamawiającego (klienta) w terminie do 7 dni roboczych

       przed rozpoczęciem szkolenia zwracane jest 100% kosztów, rezygnacja ze szkolenia poniżej 7 dni roboczych 

        przed rozpoczęciem szkolenia koszty poniesione przez klienta nie są zwracane.

e)    W przypadku odwołania szkolenia zamkniętego przez zamawiającego (klienta) w terminie do 14 dni roboczych 

       przed rozpoczęciem szkolenia zwracane jest 100% kosztów, rezygnacja ze szkolenia poniżej 14 dni roboczych

       przed rozpoczęciem szkolenia koszty są zwracane w 30% wpłaconej kwoty. 

f)    Organizator szkolenia ma prawo do przeniesienia terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, po wcześniejszym

       poinformowaniu uczestników szkolenia w terminie max. do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia,

       jednocześnie wyznaczony termin przez organizatora nie może być dłuższy niż 90 dni od momentu terminu

       pierwotnie określonego.

g)    Wszystkie ceny na stronie podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami netto.


4. Dostawa

Kupon upoważniający do wzięcia udziału w szkoleniu lub produkt w formie elektronicznej jest

dostarczany poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) bezpłatnie.

 

5. Zwroty i reklamacje

a)   Klient ma możliwość rezygnacji z zakupionego kuponu uprawniającego do udziału w szkoleniu,

      jednak w terminie nie późniejszym niż 10 dni przed przewidzianą datą szkolenia. TQM Training 

      & Consulting Polska Sp. z o.o.  zwraca uiszczoną przez Klienta opłatę w ciągu 5 dni roboczych

      na wskazane przez Klienta konto bankowe.

b)   TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poniesione   

      szkody, wynikające z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów lub usług.

c)   Wszelkie wady fizyczne powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od  

      daty otrzymania przesyłki.

e)   Nieznaczne różnice kolorystyczne, między zdjęciem oferowanego produktu a rzeczywistym     

      wyglądem, wynikają z przyczyn technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

 

 6. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć

i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

7. Polityka ochrony prywatności / Polityka plików cookies 

 

8. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 a)     Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

  b)    Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie  

         internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu  

         obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Administracja sklepu www.tqmtc-sklep.pldo góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl